Identiteit

Op de Paus Joannes wordt onderwijs gegeven vanuit de katholieke levensovertuiging.
We proberen de kinderen in verwondering en bewondering de dingen om hen heen te leren zien. Respect voor de schepping en onderlinge verdraagzaamheid zijn belangrijke opvoedkundige waarden.
Wij vinden het daarnaast belangrijk dat leerlingen kennis hebben van, en respect hebben voor, andere geloofsovertuigingen. Binnen deze kennis hopen wij dat zij een mening vormen en een kritische houding aannemen.

In het dagelijks onderwijs op de Paus Joannes is er tijd en ruimte voor dagopeningen, Bijbelverhalen en vertellingen. Pinksteren, Pasen en Kerstmis komen als viering aan bod. Tijdens deze vieringen gaat het vanzelfsprekend over God en Jezus, maar wordt ook het verband gezocht met andere geloven.
De Paus Joannes staat open voor niet-katholieke kinderen en ouders. Wij verwachten wel dat de katholieke identiteit gerespecteerd wordt en dat leerlingen meedoen aan de activiteiten.

Naast dat wij ons laten inspireren door de grondslag van het katholieke geloof is een andere, belangrijke inspiratiebron voor ons het gedachtengoed van The Leader in Me. Wij verzorgen basisonderwijs gebaseerd op de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap van dr. S. Covey (1989).

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen actief deel te nemen aan de maatschappij, nu en in de toekomst. Vanuit onze identiteit werken we met de kinderen aan attitudes, bieden we kennis die nodig is om in een pluriforme samenleving op te groeien en zijn we een oefenplaats voor het geleerde.