Boost zet je in je kracht!


Leerlingen gaan naar school om verschillende vaardigheden te leren. Naast de didactische ontwikkeling is er veel aandacht voor o.a. werkhouding, gedrag en de sociaal emotionele ontwikkeling. Boost is er voor leerlingen die juist op die gebieden net iets meer ondersteuning kunnen gebruiken, zodat ze (weer) in hun kracht komen te staan. Zo zijn er bijvoorbeeld leerlingen die het moeilijk vinden om zich te concentreren, hun werk te plannen, instructies op te volgen of hun impulsen te beheersen. Ook kan het zijn dat een leerling het lastig vindt om op een positieve manier voor zichzelf op te komen, aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten of omgaan met hun emoties óf die van anderen. Dit alles kan van invloed zijn op hun zelfvertrouwen en welbevinden. Boost kan leerlingen, ouders én scholen een boost geven hiermee om te gaan. Er ontstaat een krachtbundeling doordat school, ouders en leerling intensief met elkaar samenwerken aan dezelfde doelen.

Een positieve aanpak.

Als een leerling bepaalde zorg en aandacht vraagt op school, kan dat een negatieve invloed hebben op de relatie tussen school en ouders. Bij Boost worden ouders op een positieve manier bij de aanpak van het gedrag van hun kind betrokken. Zowel de thuissituatie, als de relatie met de leerkracht(en) en klasgenootjes worden meegenomen in het proces. Zo proberen we te achterhalen waarom het thuis wel lukt en op school niet, of andersom. En waarom gaat het soms bij de ene leerkracht beter met de leerling dan bij de ander? Boost is bijzonder, omdat het de nadruk legt op wat wél lukt! Door te kijken waar, wanneer en wat de reden is dat het wél goed gaat, proberen we dit ook toe te passen in andere situaties. We leren van en met elkaar en stemmen onze aanpak op elkaar af.

Wat houdt Boost in?

Wekelijks gaat een groepje leerlingen één dagdeel naar Boost om te werken aan het reguliere schoolwerk. Dit doen zij onder gespecialiseerde begeleiding van de Boostbegeleiders. Tijdens dit dagdeel wordt gewerkt aan vooraf, door de leerling, ouders en leerkracht, gestelde doelen.


Boost vindt plaats op een KOE-school gedurende twaalf weken en bestaat uit maximaal zes leerlingen in de leeftijd van 4-8 jaar en maximaal acht leerlingen in de leeftijd van 8-12 jaar. Leerlingen van alle scholen binnen de stichting KOE kunnen hieraan deelnemen. Opgave gaat via de Intern Begeleider van de eigen school.

Groeien doe je samen!

Wat Boost zo leuk maakt, is dat de leerling deel mag nemen sámen met één van zijn/haar ouders/verzorgers. In het begin mogen ouders ondersteunen bij het schoolwerk en zullen verderop in de training steeds meer afstand nemen. Gedurende de hele ochtend helpen ouders (en de Boostbegeleiders) hun kind om de vooraf gestelde doelen te behalen. Om dit inzichtelijk te maken, worden de doelen gescoord op een digitale doelenkaart. De rest van de week scoort ook de leerkracht (en bij de bovenbouw de leerling) de doelen.
De ouders worden tijdens de training ondersteunt door een ouderbegeleider. Hij/Zij helpt om gedrag bij te sturen en bespreekt de interactie met het kind. Daarnaast is er wekelijks een ouderbijeenkomst waarbij handvatten worden gegeven om (thuis) mee aan de slag te gaan. Ouders kunnen eigen ervaringen en successen met elkaar delen en zo van en met elkaar leren. Ook kunnen ouders en school meer op één lijn komen te liggen.

Welke Boost levert het op?

Boost kan meerdere positieve veranderingen opleveren. Zo kan de werkhouding, het zelfvertrouwen en het gedrag verbeteren, als ook de relatie tussen de leerling en anderen (leerkracht, ouder, klasgenootjes). Hiermee voorkomt Boost in veel gevallen dat bepaald gedrag dat nu nog licht en om te buigen is, te groot wordt. Daarbij is het voor de leerlingen erg fijn dat zijn/haar leerpunten van de positieve kant worden belicht, waardoor zij meer gemotiveerd zijn en beter kunnen functioneren. Daarnaast is het voor de leerlingen prettig dat zij zelf merken dat iets wel lukt en kunnen zij positieve ervaringen op doen. Kinderen worden in hun kracht gezet.

Boost in het kort

• Eén ochtend per week
• Twaalf weken én een terugkombijeenkomst
• 6-8 leerlingen plus één ouder per kind
• Twee begeleiders, één voor de ouders en één voor de leerlingen)
• Positieve benadering van (lichte!) werkhoudings- en gedragsproblemen
• Iedereen op één lijn
• Van en met elkaar leren
• Wekelijks een ouderbijeenkomst
• Scores inzichtelijk middels een doelenkaart
• Observaties voorafgaand aan intake, tussen- en eindevaluatie.